Levéltári kutatás

A levéltárban őrzött iratokról általában

A levéltárban őrzött iratok terjedelme: 1500 ifm. Évköre: (1347) 1517-2000.
Az Evangélikus Országos Levéltár fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház.
Gyűjteményi köre: a fenntartó történetére vonatkozó iratok.
Ezen belül: egyházigazgatási iratok: országos, egyházkerületi (püspöki), egyházmegyei (esperesi) iratok. egyes gyülekezetek iratai: Pesti Egyház, Pesti Szlovák Egyház anyagát, evangélikus oktatási és szociális intézmények, egyesületek iratait, továbbá neves evangélikus személyes irathagyatékait.

A levéltári kutatás feltételei
Kutatási engedély: személyi igazolvánnyal, útlevéllel rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár. A kutató vállalja a kutatási szabályzatban írottak betartását.
A kutató évente egyszer kutatói nyilvántartó lapot tölt ki, továbbá minden kutatási alkalommal aláírja a kutatónaplót.
A személyi adatvédelem terén az az állami adatvédelmi törvény előírásai az irányadóak.


Kutatás közben (Brebovszkyné Pintér Márta, női misszió)

Gyakori kutatási témák, kérdések
Gyülekezettörténeti adatok találhatók az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, nyomtatott és kéziratos gyülekezettörténeti összefoglalókban és pl. az Országos Luther Szövetség 1944-es felmérésében. A pesti (Deák téri) és pesti szlovák gyülekezet anyaga, továbbá egyes vidéki gyülekezetek teljes vagy részleges iratanyaga. További utalások egyházkerületi és egyházmegyei fondokban találhatóak. Nyomtatványok: gyülekezettörténeti kiadványok, évkönyvek, névtárak.

Evangélikus iskolatörténetre vonatkozó adatok: budapesti evang. középiskolák (fasori fiú- és Deák téri leánygimnázium) iratai, soproni teológiai fakultás anyaga, miskolci evang. jogakadémia fondja. További adatok találhatóak az egyház- és iskolalátogatási jegyzőkönyvekben ill. a tanári és iskolatörténészi hagyatékokban. Nyomtatott anyag: iskolai évkönyvek.

Személyekre vonatkozó adatok: az evangélikus egyház lelkészeire, felügyelőire, tanítóira vonatkozó anyagok. Ilyenek pl. az ordinációs kötetekben található lelkészéletrajzok, továbbá az egyházlátogatási jegyzőkönyvek lelkészekre, tanítókra vonatkozó adatai. A névtárak, évkönyvek is jelentős névanyagot tartalmaznak. A hagyatékok személyi vonatkozásai.
Családkutatás: az anyakönyvek eredetije a gyülekezetekben vannak, mikrofilmásolatát a Magyar Országos Levéltár őrzi. Ld. továbbá a családkutatásra vonatkozó tájékoztatást.
Utalólink továbbá: Magyar Országos Levéltár honlapján Berkes József tájékoztatójára ill. a különféle családkutató cégekre (pl. Familytree).

Az evangélikus egyháztörténet forrásai egyben fontos adalékot nyújtanak az evangélikusok által lakott települések vidékek, városok helytörténetéhez, művelődéstörténetéhez. Az evangélikus egyháztörténet a háromnyelvűségből következően a magyarországi német és szlovák nemzetiség kutatásának is fontos forrásanyaga.