A gömöri protestánsokról általában

Gömör-Kishont vármegye térképe

Gömöri evangélikusok adatai

A gömöri protestánsok, azon belül az evangélikusok számbeli jelentőségéről:
A Tiszakerület evangélikus gyülekezetei 1838-ban 120 volt. Ebből 40 volt a gömöri, 15 a kishonti esperességben levők száma, összesen Gömör-Kishontból 55 evang. gyülekezet volt, az összes gyülekezet számának 46%-a!
Ez mutatja a jelentőségüket.
A gömöri és kishonti esperességhez tartó gyülekezetek nemzetiségi (nyelvi) szempontból történő megkülönböztetésére a Kollár János által összeállított 1838-as egyetemes névtár ad felvilágosítást, ahol a gyülekezet nyelvét külön jelöli: Germanica, Hungarica, Slavica. Eszerint:


Czékus István rozsnyói lelkész, tiszakerületi püspök

Gömöri esperesség: 40 anyagyülekezet, 50.643 lélek.
Szlovák: Betlér, Ratkó-Bisztró, Bradno, Bugyikfalva, Csetnek, Hizsnyó, Derencsény, Gecelfalva, Hosszúszó, Hrussó, Jolsva, Kiete, Kövi, Fekete-Lehota, Nandrás, Ochtina, Feketepataka, Oláhpatak, Sebespatak, Ratkó, Rédova, Restér, Murányhosszúrét, Vizesrét, Ribnik, Nagyrőce, Rozlozsnya, Alsósajó, Felsősajó, Süvete, Szirk, Nagyszlabos, Jolsvataploca, Kis- és Nagyveszverés.
Német: Dobsina
Magyar: Sajógömör, Gömörpanyit, Kuntaploca
Magyar-szlovák: Pádár,
Magyar-német-szlovák: Rozsnyó

Kishonti esperesség: 15 anyagyülekezet, 18.718 lélek.
Szlovák: Rimabánya, Rimabrézó, Csrencs, Klenóc, Kokava, Kraszkó, Nyustya, Pila (Fűrész), Felső(Tót)pokorágy, Pongyelok, Rahó, Alsószkálnok, Tiszolc
Magyar és szlovák: Osgyán
Magyar, szlovák, német: Rimaszombat
A gömöri evangélikusokra és reformátusokra vonatkozó irodalomból:
Mikulik József: A Gömöri Ág.Hitv.Evang. Esperesség története 1520-1740, Pozsony 1917, 155 o.
Iskola a nyelvhatáron. Emlékezések az Egyesült Protestáns Gimnáziumra, összeállította B. Kovács István, Rimaszombat 2003, 159
Czenthe Miklós: Rimaszombati protestáns gimnázium, in: Gömörország 2003 /Gömörország, utalólink az interneten./

Gömöri honismereti irodalomból:

Gömör-Kishont vármegye monográfiája. Sorozat: Magyarország vármegyéi és városai, szerk.: Borovszky Samu, Budapest é.n.
B.Kovács István: Gömörország, Tények és képek az egykori Gömör-Kishont vármegyéből, Pozsony: Kalligram, 1997, 130 o.
Vály-völgy (Népismereti könyvtár 1.), szerk. B.Kovács István, Pozsony 1991, 429
Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai, Reprint: Méry Ratio, 723 o.
Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete, Gömörszőlős 1996, 218 o.


A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium épülete

A kép kattintással kinagyítható...
A gimnázium tanári kara az 1900-as évek elején (fehér kalappal Zachar Gusztáv)


A gimnázium alapításának 150. évfordulójára,
2003-ban megjelent könyv