Irodalom és kutatás általában

Az evangélikus egyháztörténetre vonatkozó irodalmat a levéltári és múzeumi szakkönyvtár (EOL, EOM) gyűjti, továbbá a két központi evangélikus könyvtár (Evangélikus Országos Könyvtár, Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtára).


Levéltári könyvtár: német és magyar énekeskönyvek

A levéltári szakkönyvtár gyűjti a magyarországi evangélikus egyháztörténet kutatásához szükséges irodalmat (könyvek, folyóiratok, kisnyomtatványok) a következő témák szerinti csoportosításban:
1. Evangélikus egyháztörténet összefoglaló munkái
2. Evangélikus egyházigazgatás és egyházjog (névtárak, zsinatok)


Zsilinszky Mihály a máig leginkább használatos egyháztörténeti mű szerkesztője
(A magyarhoni protestáns egyház történelme, Budapest 1907)

3. Protestáns egyháztörténeti összefoglalók és feldolgozások (lexikon, tankönyv)
4. Evangélikus egyháztörténet feldolgozásai koronként: 16-20.szd.-ig
5. Evangélikus és protestáns egyháztörténeti források kiadása
6. Evangélikus gyülekezeti- és iskolatörténet
7. Evangélikus egyesületek, intézmények, misszió története
8. Jegyzőkönyvek és évkönyvek (egyházigazgatási, iskolai)
9. Szlovák és magyarországi német evangélikusokra (szepesi és erdélyi szászok) vonatkozó irodalom
10. Általános és egyéb felekezeti egyháztörténeti irodalom (adattárak, összefoglalások)
11. Általános történeti és levéltári szakirodalom
12. Evangélikus teológia (Luther, Melanchthon, Ágostai Hitvallás, dogmatika, liturgia)

Egyháztörténeti irodalom és egyháztörténeti kutatás

1. Egyházon belüli kutatás: Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke, vezető:Csepregi Zoltán (szakterület: 16.szd., 18.szd-i pietizmus). Munkatárs: Korányi András (kutatási terület: Káldy-kor, Szent Erzsébet).
A tanszék korábbi, nyugdíjban levő munkatársai: Fabiny Tibor tanszékvezető (kutatási terület: Mária Dorottya és kora, elhunyt), Keveházi László (kutatási terület: Evangélikus missziótörténet)
Evangélikus gyűjtemények: Evangélikus Országos Levéltár munkatársai (ld. a munkatársak, publikációk felsorolását) továbbá az EOK és EOM (Hubert Gabriella, Mányoki János, Harmati Béla László) ill. a vidéki gyűjtemények tudományos munkatársai.
1945 utáni kor kutatása: Böröcz Enikő (2014-ben elhunyt), Terray László (2015-ben elhunyt), Rőzse István, Mirák Katalin (egyházi tényfeltáró bizottság).

2. Állami egyetemek és kutatóintézetek műhelyeinek keretében is folyik részben vagy egészben az evangélikus egyházra vonatkozó kutatás (Magyarországon, Szlovákiában, Németországban, Egyesült Államokban, stb.).

  • ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék: Kósa László
  • Szegedi egyetem, Legújabbkori magyar tört tszk.: Giczi Zsolt
  • Egyéb 19-20szd-i nemzetiség, társadalomtörténeti, szociológiai és holokauszt kutatási projektek
  • Szlovákiai tudományos kutatók: Eva Kowalská (Szlovák Történettudományi Intézet, Pozsony), Kónya Péter (Eperjesi Egyetem)
  • Bécsi evangélikus teológia: Karl Schwarz3. Evangélikus egyháztörténethez kapcsolódó kutatási területek:
  • vallási néprajz: Veres Emese-Gyöngyvér (hétfalusi csángók)
  • egyházi építészet: Krähling János (dunántúli evangélikus templomok)
  • orgonatörténet: Kormos Gyula (régi orgonák)