leveltar

Történet

Zsilinszky-szekrény
Az AGE-terem Zsilinszky-szekrénye

1812-ben határozta el az evangélikus egyetemes közgyűlés, hogy az ország központjában fekvő és egyre gyorsuló ütemben fejlődő Pesten létrehozza az egyetemes egyház levéltárát (Archivum Generalis Ecclesiae). Korábban a pozsonyi evangélikus főiskola levéltára őrizte a legfelső egyházi testület levéltári anyagát. Az 1816-ben létrejött új levéltár csaknem száz évig a Deák téri evangélikus gyülekezet iskolájának épületében volt. 1908-ban költözött a mai székhelyére, a VIII. kerületi Üllői út 24. szám alatti országos központba. A levéltár magját az egyetemes felügyelők irattára és az egyetemes gyűlések iratanyaga jelentette, de már a megalakulástól kezdve gyűjtötték a magyarországi evangélikus múlt írásos emlékeit. Az országos gyűjtés eredményeképp különféle gyülekezetek és magánszemélyek által önkéntesen beadott anyagokkal gyarapodott az állomány. Országos tisztviselők és tudós gyűjtők fáradoztak, hogy az egyháztörténet szempontjából jelentős iratokat eredetiben vagy másolatban megszerezzék és elhelyezzék e gyűjteményben. Közülük kiemelkedik Jankovics Miklós báró gyűjteménye, benne Luther 1542. évi eredeti végrendeletével, amely azóta is a levéltár legféltettebb kincse.

A levéltár megszervezése leginkább első levéltárosának, Schedius Lajosnak az érdeme. Őt olyan kiváló utódok követték, mint az Archivum Generalis Ecclesiae máig használatos jegyzékét elkészítő Góbi Imre, az intézményt valódi "evangélikus országos levéltárrá" fejlesztő Mályusz Elemér, illetve munkatársa, Sólyom Jenő professzor. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az első olyan levéltárvezető, aki előzményként állami levéltárban is gyakorlatot szerzett, az 1947-ben hivatalba lépő Mályusz Elemér volt. Munkájukat segítette, hogy az egyetemes egyház 1920-ig sokat áldozott a levéltárra, székházában tűzbiztos helyiséget biztosított neki hatalmas páncélszekrénnyel. Eme előrelátásnak köszönhető, hogy az iratanyag átvészelte Budapest II. világháborús ostromát.

Az 1952. évi egyházigazgatási átalakítások és a kommunista nyomásra ekkoriban megszűnő evangélikus intézmények (pl.: Országos Luther Szövetség, FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, Luther Otthon, Protestáns Árvaház. iskolák) következtében a levéltár állománya rövid idő alatt jelentősen gyarapodott. Ekkoriban gyűjtötték be a megszűnő négy egyházkerület püspöki hivatalainak és az egyházmegyéknek az iratanyagát, valamint számos jelentős egyházi személyiség hagyatéka került be a levéltárba. A Levéltárak Országos Központja (LOK) segítségével a megnövekedett iratanyag számára új raktárhelyiségeket létesítettek és szereltek fel az Üllői úti épületen belül. 1957-ben a levéltárról leválasztották az országos könyvtárat.

2014 végén az Üllői úti országos központ felújítása miatt a levéltár ideiglenesen kiköltözött az épületből. Ekkor az állomány szinte egésze Budapest Főváros Levéltárában kapott helyet és oda költözött a kutatószolgálat is. A 2017. évi visszaköltözésig terjedő időszakot szerencsére sikerült nagyobb fennakadások nélkül átvészelni, a személyes kutatás lehetőségét csaknem folyamatosan biztosítani tudták a levéltárosok. 2017-ben a levéltár ismét birtokba vette az Üllői úti épület földszintjén lévő felújított helyiségeket, de az itteni raktári kapacitás szűkössége miatt továbbra is fenn kell tartani a fővárosi levéltárban lévő raktárat és munkaállomást.

2017. február 1.-vel a levéltár az újonnan létrejött Evangélikus Országos Gyűjtemények részévé vált. Ennek jeleként Üllői úti kutatóink használatba vehették az Evangélikus Országos Könyvtárral közös első emeleti kutatótermet.

Irodalom:

Mályusz Elemér: A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárügye 1920-1954. Lelkipásztor 31. évf. 10. sz. (1956) 587–591.

Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár és az evangélikus levéltárügy történetének rövid vázlata. In: Uő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok. Budapest (Országos Széchényi Könyvtár) 1993. 1–18.

Czenthe Miklós: Az evangélikus egyház levéltárai. In: Magyarországi levéltárak. Szerk.: Bana József. Budapest (Magyar Levéltárosok Egyesülete) 2004. 121–122.

Csermelyi József: Az Evangélikus Országos Levéltár online levéltár-pedagógiai anyagai. Credo - Evangélikus Folyóirat 28. évf. 1. sz. (2022) 95–96.

Vető Béla: Evangélikus Országos Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: Balázs Péter. Budapest (Új Magyar Központi Levéltár) 1983. 371–374.