Levéltári anyag szerkezete


Kutatási segédletek: levéltári jegyzékek fűzős dossziékban és katalógus-dobozok

Az Evangélikus Országos Levéltár levéltári anyagainak jegyzéke
A levéltár anyaga 11 fond főcsoportra oszlik:

I. Archivum Generalis Ecclesiae (röv. AGE): a régi iratok és kéziratok gyűjteménye, 1397-1915
II. Egyetemes / Országos Egyház iratai

II/1. Egyetemes / országos egyházi (irodai) iratok

II/2. Egyetemes testületek és tisztségviselők iratai

II/3. Egyetemes (országos) gazdasági intézmények

II/4. Országos munkaágak és osztályok

III. Egyházkerületek (püspökségek)

III/1. Egyházkerületek 1952-ig

III/2. Egyházkerületek 1952 után

IV. Egyházmegyék (esperességek)

IV/1. Egyházmegyék 1952-ig

IV/2. Egyházmegyék 1952 után

V. Gyülekezetek

V/1. Pest városi evangélikus gyülekezetek

V/2. Egyéb gyülekezetek iratai

VI. Oktatási intézmények

VI/1. Felsőoktatási intézmények: teológia, lelkésznevelő, jogakadémia

VI/2. Középfokú oktatási intézmények

VI/3. Elemi (nép)iskolák

VII. Szeretetintézmények, egyesületek

VII/1. Szociális- és szeretetintézmények

VII/2. Tanár, diák és ifjúsági egyesületek

VII/3. Egyéb egyházi egyesületek és szervezetek

VIII. Irathagyatékok

IX. Gyűjteményes anyagok

IX/1. Speciális gyűjtemények (fotó- és tervtár)

IX/2. Tematikus gyűjtemények

X. Az Evangélikus Országos Levéltár iratai

XI. Szakkönyvtár

A levéltári kutatást segédletek (jegyzékek) teszik lehetővé:

  • Nyomtatott segédletek:
    A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, szerk. Nagy Lajos (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei, 3.), Budapest: Új Magyar Központi levéltár, 1983, Kézirat (sokszorosítás), 141 o. (áttekintés szintjén van feldolgozva az anyag)
    Az AGE anyagról készült nyomtatott segédleteket lásd az AGE fejezetnél.
  • Kéziratos és számítógépes jegyzékek:
    Kéziratos jegyzékek a levéltári anyag nagy részéről rendelkezésre állnak. A jegyzékek a levéltári anyag szerkezetében, dossziékban vannak lefűzve. Az újabb jegyzékeket, nyilvántartásokat már számítógépen készítjük.
    Egyes fontosabb anyagokhoz darabszintű jegyzékek készültek, pl. ordinációs jegyzék (lelkészek ABC-sorrendjében), egyházlátogatási jegyzőkönyvek (gyülekezetek ABC-sorrendjében).